ZOO salons

logobig

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS
Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā aramis.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu, angļu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk PATĒRĒTĀJS), kas veic pasūtījumu un SIA "ANTA" (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 05.07.2017.
1.2. DISTANCES LĪGUMS
Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un PĀRDEVĒJU (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.
1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS
Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS
PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS         
PATĒRĒTĀJS  var izmantot atteikuma tiesības (Patērētāju tiesību aizsardzības likums) un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un atgriest preci 14 dienu laikā no preču    saņemšanas brīža  (pēc MK noteikumiem Nr. 255-„Noteikumi par distances līgumu”), infofmejot  par  atteikuma tiesību izmantošanu PĀRDEVĒJU .
    Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:
  1. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta PĀRDEVĒJAM  aizpildīta atteikuma tiesību veidlapa  uz e-pasts  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai uz PĀRDEVĒJA pasta adresi.
  2. Termiņš ir ievērots, ja PATĒRĒTĀJS atteikuma veidlapu  par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta PĀRDEVĒJAM  vai pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. PĀRDEVĒJA pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
  3. PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt PATĒRĒTĀJAM iespēju  PĀRDEVĒJA vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo PATĒRĒTĀJAM par atteikuma saņemšanu.
    Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot PĀRDEVĒJAM atteikuma tiesību veidlapa , kas pieejama šeit.
  4.  PATĒRĒTĀJS nosūta preci atpakaļ PĀRDEVĒJAM vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to PĀRDEVĒJAM vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis PĀRDEVĒJAM vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
  5. PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad  saņēmis informāciju par PATĒRĒTĀJA  lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā  PATĒRĒTĀJAM viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā PATĒRĒTĀJA samaksātos piegādes izdevumus. PĀRDEVĒJS  vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja PATĒRĒTĀJS, izņemot gadījumus, kad PATĒRĒTĀJS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un  PATĒRĒTĀJAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.
  6. PATĒRĒTĀJS sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis PATĒRĒTĀJU, ka izmaksas jāsedz  PATĒRĒTĀJAM.
  7. PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. PATĒRĒTĀJS nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja  PĀRDEVĒJS vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām PATĒRĒTĀJU tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
      8. PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
a)pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja PATĒRĒTĀJS ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma    tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
b)paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
1.6.PREČU KVALITATE UN GARANTIJA
1.Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos     garantijas dokumentos.  
2. Pēc preču saņemšanascējs PATĒRĒTĀJS ir atbildīgs par kvalitātes un drošuma saglabāšanu.
3.PATĒRĒTĀJAM ir pienākums pirms preču lietošanas iepazīties ar preču marķējumu un/vai uz preces iepakojuma norādīto informāciju, un/vai lietošanas   instrukciju.
4. Ja PATĒRĒTĀJS neievēro kādu no ražotāja vai izplatītāja norādēm, tad tas zaudē iespēju izmantot atteikuma tiesības un/vai izvirzīt prasījumus saistībā ar preču garantiju.
5. Piesakot ražotājam vai PĀRDEVĒJAM prasījumu par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, PATĒRĒTĀJS prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
6. PATĒRĒTĀJAM ir tiesības pieteikt prasījumu PĀRDEVĒJAM par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. PATĒRĒTĀJS iesniedz prasījuma  pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad PATĒRĒTĀJS ir pieņēmis attiecīgo preci.
7. Garantija nav attiecināma, ja preces bojājumi radušies paša PATĒRĒTĀJA vainas dēļ un/vai precei ir dabisks nolietojums, un/vai prece izmantota   neparedzētiem mērķiem, un/vai Prece bojāta ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un/vai prece ir neatbilstoši vai nepareizi uzglabāta.
1.7. KONFIDENCIALITĀTES/PRIVĀTUMA POLITIKA
1. Visi Interneta veikalā ievadītie un/vai PĀRDEVĒJAM nodotie PATĒRĒTĀJA personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu PATĒRĒTĀJS izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā PATĒRĒTĀJA personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
3.PATĒRĒTĀJS personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir PĀRDEVĒJS.
4. PATĒRĒTĀJA personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – informēšana par aktualitātēm, pasūtījumu noformēšana, preču pārdošana un piegāde.
5.PĀRDEVĒJAM ir tiesības ar e-pasta un īsziņu starpniecību informēt PATĒRĒTĀJA par dažāda veida ar Interneta veikalu un PĀRDEVĒJA saistītām aktualitātēm. PATĒRĒTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot par to PĀRDEVĒJAM informāciju uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Atsakoties no paziņojumu saņemšanas,
6. PATĒRĒTĀJAM ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.
7. Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu,PATĒRĒTĀJS apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas PĀRDEVĒJA vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, preču piegādātājam un kurjeram).
8.Interneta vietne aramis.lv, ar mērķi uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, līdzīgi kā citas mājas lapas, izmanto sīkdatnes jeb sīkfailus, jeb cookies. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/58/EC, Jums ir tiesība atslēgt cookie failu izmantošanu jebkādā momentā.Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai.Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies faili), kas ir nepieciešamas vietnes darbam, tas ļauj vietnei strādāt un pildīt savas funkcijas. Pateicoties šiem failiem, Jūs varat ērti izmantot vietni, savukārt bez šiem failiem vietne var darboties nepareizi.

          KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

         Kompanija:          SIA"ANTA"
         Faktiskā adrese:  Zolitūdes iela 36/1, Rīga, LV-1029
         Reģistrācijas N :  40103027107
         Reģistrēts:          1991.gada 10.oktobrī
         PVN:                    LV40103027107
         Konta Nr.:            LV80UNLA0003015467174
         Kods:                   UNLALV2X
         Banka:                 A/S SEB Banka
         Mob. Tālr.:           +371 29617049
         E-mail:                 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
                                    Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Salīdzināt produktus


Jums nav preces salīdzināšanai

Vēlmju saraksts Produkti


Jums nav produkts ar vēlmju sarakstu.